Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen. De verantwoordelijkheid van het naar school brengen en ophalen ligt als eerste bij de ouders/verzorgers.

De gemeente heeft de zorgplicht passend vervoer aan te bieden. Dit betekent dat het leerlingenvervoer moet aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het verstrekken van:

 • Een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind;
 • Een vergoeding voor het vervoer per fiets of openbaar vervoer;
 • (Aangepast) vervoer met een bus of taxi.

Er wordt daarbij wel onderscheid gemaakt tussen het vervoer naar basisonderwijs en vervoer naar voortgezet onderwijs.

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen 8 weken of een vorm van leerlingenvervoer kan worden toegekend. Dit termijn mag eenmaal verlengd worden met vier weken. Dat betekent dat het leerlingenvervoer 8 weken (of 12 weken wanneer sprake is van verlenging) na ontvangst van de aanvraag pas kan starten of zoveel eerder als mogelijk.

Voorwaarden

Uw kind moet in ieder geval woonachtig zijn in de gemeente Ouder-Amstel. Daarnaast gelden een aantal andere voorwaarden:

 • Uw kind is jonger dan 9 jaar en zit op het speciaal (basis) onderwijs dat zich op meer dan 6 kilometer van de woning bevindt;
 • Uw kind is 9 jaar of ouder, zit op het speciaal basis onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs en kan vanwege zijn/haar beperkingen niet zelfstandig met fiets of openbaar vervoer naar school reizen.
 • De dichtstbijzijnde toegankelijke school waarop uw kind is aangewezen kan de ondersteuning bieden die noodzakelijk is of de school biedt een gewenste godsdienstige of levensbeschouwelijke richting. 

Kosten

Bekijk de inkomensgrenzen en de bijbehorende eigen bijdrage op de website van VNG.nl.

U betaalt een eigen bijdrage als:
 • De afstand tot de school meer dan 20 km bedraagt en;
 • U een gezamenlijk inkomen heeft boven een bepaalde inkomensgrens (zie overzicht inkomensgrenzen op VNG.nl).
De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door:
 • De inkomensgrens en; 
 • De kosten van het openbaar vervoer(OV) (ongeacht of er OV aanwezig is en of u  daadwerkelijk gebruik maakt van het OV). 

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

Meer informatie over alle andere privacy rechten die u als burger kunt uitoefenen kunt u teruglezen in het privacyreglement Algemene privacyverklaring.

Leerlingenvervoer schooljaar 2024/2025

U kunt via de button bovenaan de pagina leerlingenvervoer aanvragen. Dit kan met DigiD of eHerkenning. Bij de aanvraag moet u een inkomensverklaring een Werkgeversverklaring en een Schoolverklaring 2024 toevoegen.  

De werkgeversverklaring is een nieuw document dat u in moet vullen. De link naar het document staat hierboven. Als u deze verklaring samen met uw werkgever(s) invult, kunnen wij daarmee beslissen hoeveel dagen in de week leerlingenvervoer nodig is. Let op: we hebben van beide werkende ouders een werkgeversverklaring nodig. Wanneer u op uw niet-werkdagen uw kind niet zelf kunt vervoeren, vragen wij u de reden daarvoor te beschrijven in het aanvraagformulier. Onder “Kunt u aangeven waarom er op (sommige) dagen geen vervoer mogelijk is” kunt u dat invullen.

Als u de aanvraag voor het schooljaar 2024/2025 na 12 mei 2024 indient, kunnen wij niet garanderen dat uw kind bij de start van het schoolseizoen gebruik kan maken van het leerlingenvervoer. Een besluit op een aanvraag voor leerlingenvervoer kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Gerelateerde vragen