Energietoeslag aanvragen

Pas na 1 juni wordt bekend wanneer de gemeente de energietoeslag van 2023 uitbetaalt.    

Om te beoordelen of u recht heeft op de energietoeslag berekenen wij voor de periode januari tot en met maart 2022 het netto gemiddelde inkomen (inclusief vakantiegeld) van uw huishouden.
 
Onder inkomen verstaan wij onder andere:
 • loon van een werkgever;
 • pensioen of lijfrente;
 • uitkeringen van het UWV, de gemeente, de SVB etc.;
 • kinder- of partneralimentatie;
 • inkomsten uit een eigen bedrijf of uit verhuur.

Berekening

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en woont met uw partner op één adres samen? Dan tellen we het inkomen van beide partners op. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee.
 
U heeft recht op de eenmalige energietoeslag aIs het netto maandinkomen van uw huishouden lager is dan de bedragen hieronder: 
 
Vanaf 21 tot AOW-leeftijd:
 • Alleenstaande (ouder) € 1.310,05
 • Getrouwd / geregistreerd partner € 1.871,50   
Vanaf AOW-leeftijd:
 • Alleenstaande (ouder) € 1.455,67
 • Getrouwd / geregistreerd partner € 1.971,05

Eén huishouden, één toeslag 

Let op, u kunt de energietoeslag maar éénmaal per huishouden aanvragen. 
We praten over één huishouden als u:
 • Op één adres samenwoont met uw huwelijkspartner of geregistreerd partner, ook als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap officieel is beëindigd;
 • Met uw partner samen geregistreerd staat bij de Belastingdienst of bij uw zorgverzekeraar;
 • Samen een of meer kinderen heeft, of samen een of meer kinderen van u of uw partner erkend heeft;
 • Ongehuwd samenwoont en de drie punten hierboven voor u niet van toepassing zijn.

Voorwaarden

Om de energietoeslag te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:
 • U woont in de gemeente Ouder-Amstel op het adres dat in de Basisregistratie personen (BRP) staat;
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of verblijfsvergunning;
 • U woont niet in een verpleeg- of verzorgingshuis, of in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.

Als u bijstand ontvangt of een IOAW-, IOAZ- of AIO-uitkering, dan hoeft u niets te doen. De gemeente schrijft de toeslag automatisch over op de rekening waarop uw uitkering wordt gestort. 

Ook studenten die aan de voorwaarden voldoen en een inkomen hebben dat lager is dan de inkomensgrens hebben recht op de eenmalige energietoeslag.

Als u de energietoeslag krijgt, heeft dit geen gevolgen voor uw eventuele andere uitkeringen, toeslagen of regelingen. 

Aanpak

Heeft de gemeente u al € 500 energietoeslag gegeven voor dit jaar? En woont u nog steeds in de gemeente? Dan krijgt u de resterende € 800 euro vanzelf. Wanneer u dat bedrag krijgt, is nu nog niet bekend.

Krijgt u de energietoeslag niet vanzelf, en moet u deze zelf aanvragen? Rond 1 juni leest u er hier meer over.

Termijn

De gemeente streeft ernaar om uw aanvraag binnen 4 weken af te handelen, maar uiterlijk binnen 8 weken ontvangt u het besluit. 

Direct online regelen

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

Heeft u vragen over de eenmalige energietoeslag of wilt u hulp bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem contact op met het Financieel Café van Ouder-Amstel via financieelcafe.amstelland@humanitas.nl.
U kunt ook contact opnemen met het Sociaal Loket van de gemeente, via (020) 496 21 21 bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 10.30 uur, of via a.admwwb@ouder-amstel.nl.

Gerelateerde vragen